Đọc CDCN Hằng Ngày

Đọc CDCN Hằng Ngày

Những lời cầu nguyện này không giống bất cứ lời cầu nguyện nào khác, vì những lời cầu nguyện này được ban cho nhân loại như một Tặng Ân đi kèm với những Ân Sủng đặc biệt. Không ai biết đến các con, nhưng con số những linh hồn mà các con cứu được, sẽ nhiều hơn 30 lần khi mà các con đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện này. Những lời cầu nguyện này giúp các con có thể an ủi được Thánh Tâm của Con Mẹ bằng cách gia tăng và củng cố số lượng các linh hồn, mà Người cần để hoàn tất Kế Hoạch Cứu Độ của Người. (31/1/2013)