Dấu của Con Thú

Dấu của Con Thú

Một khi đã bị dụ dỗ, các con sẽ mắc bẫy. Khi ấy các con sẽ bị lừa gạt để chấp nhận dấu của con thú, điều mà các con phải tránh bằng mọi giá nếu không các con sẽ bị hư mất đối với Ta đời đời.  (8/2/2012) Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để có đủ can đảm từ chối con dấu của con thú độc ác. (20/11/2010). Nếu các con đứng lên và chống lại việc nhận Dấu của Con Thú, thì Ta sẽ bảo vệ các con. (6/11/2012)