Thông báo Chiến Dịch Cầu Nguyện mỗi tháng

Sách Sự Thật
Sách Sự Thật

Mỗi tháng một ngày (vào ngày mùng 7 mỗi tháng), tất cả các thành viên trong tất cả các nhóm cầu nguyện trong mọi quốc gia, được mời gọi kết hiệp trong tinh thần để đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện dành cho tháng đó.

Tất cả việc cầu nguyện này, được thực hiện trong tinh thần khiêm nhường, là để giúp Chúa Giêsu cứu các linh hồn, vốn là vô cùng quý giá đối với Người.

Nguồn: https://www.facebook.com/crusadeprayermonthlydayofprayer?fref=nf